Regulamin sklepu internetowego www.sklep.jastin.pl

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów lub Użytkowników za pośrednictwem Serwisu www.sklep.jastin.pl
2. Administratorem Serwisu jest Jastin Justyna Świątkowska z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 19, 15-476 Białystok wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9661611113, REGON 200720030.
3. Klient lub Użytkownik korzystający z Serwisu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres: biuro@jastin.pl lub pod numerem telefonu 692-490-888.
4. Firma Jastin Justyna Świątkowska za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi:

 

a) zapoznania się z ofertą serwisu;
b) sprzedaży produktów oraz usług;
c) prowadzenia Konta Klienta.

 

II. Definicje

 

1. Administrator – oznacza Jastin Justyna Świątkowska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Poleskiej 19, 15-476 Białystok wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9661611113, REGON 200720030.

2. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia lub procedury zakładania Konta lub zmieniony później w panelu „Moje Konto”.

3. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient lub Użytkownik jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za produkt lub usługę. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). 

4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający zakładanie Konta.

5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie i umożliwiający Klientowi lub Użytkownikowi złożenie Zamówienia.

6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, które w połączeniu z loginem umożliwiają danemu Użytkownikowi (a) zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu oraz (b) zakładanie Konta, które mogą być później zmienione przez danego Użytkownika.

7. Klient - wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która posiada Konto w Serwisie oraz zawiera Umowę w ramach Serwisu, która to Umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonującą z Licencjodawcą czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

9. Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.

9. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.

10. Login – adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Serwisu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystania z Serwisu.

11. Pliki cookie – pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, podczas odwiedzin Użytkownika na stronie Serwisu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

12. Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny na stronie internetowej.

13. Produkt fizyczny - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

14. Produkt – plik lub pliki w formie cyfrowej nie utrwalone na trwałym nośniku i udostępniane przez Sprzedawcę w Sklepie na zasadzie licencji.

15. Regulamin – niniejszy regulamin.

16. Serwis – strona internetowa www.sklep.jastin.pl za pomocą której administrator prowadzi sprzedaż rzeczy produktów, produktów fizycznych oraz działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

17. Sprzedawca -  Jastin Justyna Świątkowska, ul. Poleska 19, 15-476 Białystok.

18. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

19. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej -  umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) objętego licencją zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt.

20. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktu fizycznego zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

21. Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu albo stosownie do jego cech, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.

22. Użytkownik – wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa.

23. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

24. Licencja podstawowa - oznacza niewyłączną licencję na korzystanie z Projektu bez prawa do sublicencji, której Licencjodawca udziela Licencjobiorcy będącemu Konsumentem w zakresie niezbędnym do wykorzystania Projektu przez Konsumenta do wykonania produktu na podstawie której Klient jest uprawniony do: a) utrwalenia i zwielokrotniania Projektu w celu sporządzenia Produktu b) użytkowania Produktu

25. Licencja rozszerzona - oznacza niewyłączną licencję na korzystanie z Projektu bez prawa do sublicencji, której Licencjodawca udziela Licencjobiorcy będącemu Przedsiębiorcą, bez prawa do sublicencji w celu produkcji przemysłowej Produktów na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Projektu w postaci Produktu b) w zakresie rozpowszechniania – wprowadzanie do obrotu Produktów.

26. Licencjobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która za pośrednictwem Sklepu zawiera z Licencjodawcą Umowę Licencji 
Pliki cyfrowe wymagają zakupu osobnej licencji w zakresie rozpowszechniania i powielania dowolną techniką jeśli oferowane są na zasadzie POŚREDNICTWA * a nie bezpośredniego wprowadzania do obrotu w formie produktu przez podmiot, który nabył na siebie Licencję podstawowa i Licencję profesjonalną.

27. Licencjodawca - Justyna Świątkowska  oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która za pośrednictwem Sklepu zawiera z Licencjobiorcą Umowę Licencji.

28. Prawa autorskie - oznaczają majątkowe lub osobiste prawa autorskie przysługujące Licencjodawcy do Projektu.

 

III. Zakładanie Konta

 

1. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.
2. Użytkownik może również podać numer telefonu komórkowego.
3. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
4. W ramach procedury zakładania Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści Hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas zakładania (rejestracji) Konta.
5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail) i Hasła ustanowionego w Formularzu zakładania (rejestracji) przez Użytkownika.
6. Warunkiem ukończenia zakładania Konta jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
8. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na konto Serwisu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi Użytkownik.
9. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.
10. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów w formie elektronicznej (mailowej), chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.
11. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu „Moje konto”. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z Ordynacją podatkową.

 

IV. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu i bezpieczeństwo

 

1. Korzystanie z Serwisu, w tym przeglądanie udostępnionego asortymentu oraz składanie Zamówień wymaga:

a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Serwisu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
b) aktywnego konta poczty elektronicznej,
c) włączonej obsługi Plików cookies zgodnie z informacją wynikającą z polityki prywatności

2. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

V. Zamówienia; Zawarcie Umowy

 

1. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Serwisie.
2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta lub Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu (Produktów) będącego przedmiotem Zamówienia.
3. Składanie Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest dla Klienta,Przedsiębiorcy lub Użytkownika. Użytkownik przy złożeniu Zamówienia w sposób opisany poniżej w ust. 4 lit. b) pkt. (3) – (6) zobowiązany jest każdorazowo podać Adres e-mail na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
4. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) w przypadku złożenia Zamówienia przez Użytkownika - odwiedzić Sklep i postępować zgodnie z krokami wskazanymi poniżej w lit. b) pkt. (3) – (6),
b) w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta lub Przedsiębiorcę:

(1) założyć Konto wprowadzając wymagane przez Sprzedawcę dane w odpowiednim polu przed złożeniem pierwszego Zamówienia, chyba że zostało już wcześniej założone,
(2) zalogować się do Konta,
(3) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”
(4) wskazać dane do faktury oraz adres dostawy,
(5) wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy,
(6) zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”,

5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a następnie informuje o wysłaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i informacja o jego wysłaniu następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi/Użytkownikowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego wysłaniu, potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informację o łącznej cenie Produktu (Produktów) objętych Zamówieniem jak i o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy.
6. Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia, gdy objęte Zamówieniem Produkty są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej liczbie. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionego Produktu lub braku dostępności w odpowiedniej liczbie, Zamówienie zostanie zrealizowane w odpowiedniej części. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient/Użytkownik może być ograniczona, o czym Klient/Użytkownik jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.
7. Ceny w Serwisie zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient/Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy, o których Klient/Użytkownik będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.
8. Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych w Serwisie, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta/Użytkownika wiążąca. Zmiana cen nie odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany cen.

 

VI. Zawarcie Umowy Licencji

 

1. Licencjobiorca może dokonywać Zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Licencjobiorca może składać Zamówienia przez Formularz Zamówień.
3. W celu zawarcia Umowy Licencji Licencjodawca jest zobowiązany co najmniej:

a) dodać Szablon/Wykrój do Koszyka,
b) dokonać wyboru płatności,
c) dokonać wyboru Dostawy,
d) wypełnić Formularz Zamówienia
e) dokonać aktywacji przycisku „Zamawiam i płacę”

4. Umowa Licencji zostaje zawarta pomiędzy Licencjodawcą oraz Licencjobiorcą z chwilą aktywacji przycisku „Zamawiam i płacę”.
5. Po otrzymaniu Zamówienia Licencjodawca przesyła Licencjobiorcy Potwierdzenie. Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia.
6. W ramach Umowy Licencji Licencjodawca udziela praw do użytkowania Szablonu/Wykroju Licencjobiorcy.
7. Wszelkie Prawa Autorskie do Projektów przysługują wyłącznie Licencjodawcy.
8. W przypadku wykorzystania Projektu, na który została udzielona Licencja Standardowa w sposób niezgodny z Licencją Standardową, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy karę umowną w wysokości nie większej 10.000 złotych za każdy przypadek wykorzystania Projektu w sposób sprzeczny z Licencją Standardową.
9. W przypadku wykorzystania Projektu, na który została udzielona Licencja Rozszerzona w sposób sprzeczny z Licencją Rozszerzoną, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy karę umowną w wysokości 10.000 złotych za każdy przypadek wykorzystania Projektu, w sposób sprzeczny z Licencją Rozszerzoną.
10. Zgodnie z Art. 38. o prawach konsumenta wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VI. Płatność

 

1. Rodzaje płatności: gotówka, przelew, pobranie
2. W przypadku wyboru przez Klienta/Użytkownika płatności przelewem internetowym, Klient/Użytkownik w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za Produkt z góry, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

VII. Dostawa

 

1. Dostawa Produktu następuje na adres wskazany w Zamówieniu.
2. Informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Zamówienia zamieszczone są przy opisie Produktu w Serwisie.
3. Klient/Użytkownik obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia wad, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient/Użytkownik ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.

 

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy

 

1. Klient/Użytkownik może w terminie 20 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta/Użytkownika oświadczenia przed upływem 20 dni.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi/Użytkownikowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem zwykłym lub (poleconym) na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@jastin.pl lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na dole regulaminu
5. Sprzedawca wyśle Klientowi/Użytkownikowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi/Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta/Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności; Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
c) Jeżeli Klient/Użytkownik korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi/Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi/Użytkownikowi w przypadku zawarcia Umowy:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

IX. Postępowanie reklamacyjne; Rękojmia; Gwarancja

 

1. Reklamacje Produktów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. W przypadku, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją udzieloną przez gwaranta – reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta.
2.  Szczegółowe warunki realizacji uprawnień z gwarancji i czas jej trwania jak i sposób złożenia reklamacji opartej na gwarancji są podane w oświadczeniu gwarancyjnym (np. karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu) oraz na stronie produktu.
3. Poniższe postanowienia Regulaminu określają zasady składania Sprzedawcy – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi – reklamacji obejmujących Produkty zakupione w Serwisie.
4. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi/Użytkownikowi Produkt wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkty z wadą z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Reklamację Produktu można zgłosić drogą elektroniczną  poprzez wysłanie e-maila na następujący adres e-mailowy: biuro@jastin.pl. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta/Użytkownika składającego reklamację.
6. W przypadku, gdy Klient/Użytkownik składa reklamację dotycząca Produktu w oparciu o rękojmię, Klient/Użytkownik jest uprawniony do:

a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym Produktu z wadą (tj. o zwrot ceny zapłaconej za Produkt z wadą), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad lub usunięcia wady.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu z wadą wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości produktu, który wady nie posiada. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu z wadą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta/Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Intertech.
b) żądania wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad albo żądania usunięcia wady.
Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Klienta/Użytkownika, jeżeli doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta/Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta/Użytkownika przy reklamacji dotyczy naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny Produktu, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta/Użytkownika niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jej złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta/Użytkownika poczytuje się za uznanie żądań reklamacji za uzasadnione.
8. Jeżeli Klient/Użytkownik w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
9. Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać Sprzedawcy zgodnie z procedurą wskazaną na stronie internetowej Serwisu.
10. Firma Jastin odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi/Użytkownikowi.
11. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu z wadą na nowy Produkt przedawnia się z upływem jednego roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 10 powyżej.
12. W terminach określonych w pkt. 11 powyżej, Klient/Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny. Jeżeli Klient/Użytkownik żądał wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy Produktu z wadą lub usunięcia wady. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.
13. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie dotyczącym działania strony internetowej Serwisu:

a) Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Serwisu (w tym strony internetowej),
b) Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem biuro@jastin.pl lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy podany w pkt I Regulaminu,
c) Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym Użytkownik stwierdził wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Złożenie lub brak złożenia reklamacji nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
d) W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych,
e) Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Użytkownik, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XI. Ochrona danych osobowych

 

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności na stronie internetowej www.sklep.jastin.pl

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Serwisu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,
b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
c) zmian w funkcjonowaniu Serwisu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego – przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" – adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Serwisie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Serwisie. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na Umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie. Takie same zasady stosuje się w stosunku do Użytkownika.
3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności pkt. III ust.9 lub 10, Sprzedawca ma prawo wg własnego wyboru do zablokowania Konta aż do naprawienia uchybienia przez Użytkownika lub samodzielnego usunięcia nieprawidłowych, sprzecznych ze stanem faktycznych danych lub usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie. Wszelkie prawa do strony internetowej Serwisu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
5. Z elementów strony internetowej www.jastin.pl można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych .
8. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej www.sklep.jastin.pl w całości lub w części.
9. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
10. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.